POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest firma MERITUM Ewa Binda, z siedzibą przy ul. Storczyków 78 w Bielsku-Białej (kod 43-382), o numerze NIP: 6381685304, REGON: 387848931.

2. Jak mogę się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz się skontaktować w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 • drogą e-mailową pod adresem: info@centrumkorekty.pl
 • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała.

3. W jakich sytuacjach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane zawsze wtedy, gdy:

 • korzystasz z usług Serwisu, w szczególności kiedy korzystasz z oferowanych produktów
 • bierzesz udział w organizowanych przez Serwis szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych
 • czasami jako Administrator proszę Klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku; wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą; mogę wykorzystywać zebrane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu mogę poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę usług, opracowywać nowe funkcje i produkty
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa
 • w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z oferowanych przez Serwis usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z tych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody
 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadku, gdy otrzymujesz Newsletter (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę)
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane także w sytuacji, gdy otrzymujesz informacje marketingowe o Serwisie lub o partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę).

4. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre są niezbędne do korzystania z usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, aby można było spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

5. Które dane są przetwarzane?

Przetwarzane są tylko dane niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 • Jeżeli korzystasz z usług Serwisu lub bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Serwis, przetwarzam Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze.
 • Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez Serwis konkursach, przetwarzam m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, a w niektórych przypadkach – również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Ci Newslettera i informacji marketingowych, przetwarzam m.in. Twoje imię oraz adres e-mail.
 • Jeżeli wystawiam Ci dokument sprzedaży, przetwarzam takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub NIP.
 • Jeżeli komunikuję się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację), wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzam takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

6. W jakim celu przetwarzasz moje dane?

Przetwarzane są tylko dane niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 • Jeżeli korzystasz z usług Serwisu lub bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Serwis, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze.
 • Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez Serwis konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, a w niektórych przypadkach – również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Ci Newslettera i informacji marketingowych, przetwarzamy m.in. Twoje imię oraz adres e-mail.
 • Jeżeli wystawiamy Ci dokument sprzedaży, wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub NIP.
 • Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację), wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

7. Cookies

W ograniczonym zakresie mogę zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na moich stronach internetowych.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Serwisu:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.


Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy przy tym pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu, ponieważ niektóre jego obszary mogą stać się niedostępne.

Zastrzegam, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wiąże się to nawet z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego Produktu.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzasz moje dane?

Dane osobowe przetwarzam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda lub
 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

9. Jak długo będziesz przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
 • dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki przysługuje zgodnie z przepisami prawa
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

10. Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przeze mnie jako Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym zlecam wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mam prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abym mogła wykonywać usługi, spełniać ciążące na mnie obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej, obsługi wysyłki newsletterów) korzystam z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach jestem zobowiązana do przekazania danych odpowiednim władzom.

W takim przypadku powierzam dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na moje zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

11. Czy udostępniasz moje dane?

Będę przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przeze mnie, moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecę to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna, firma obsługująca wysyłanie newsletterów, operator płatności internetowych)
 • innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Nie udostępniam Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona
 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji Umowy lub świadczenia Usługi
 • w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).


Każdy wniosek o udostępnienie jest przeze mnie wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzę, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

12. Czy przekazujesz dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Moi partnerzy mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

13. Jak chronisz moje dane? 

Jako Administrator dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 • do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych, tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO)
 • do dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO)
 • do wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych
 • do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO)
 • do wniesienia żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO)
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będę mogła przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażę, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będę mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • do wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”; z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem
  • złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).


Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie mi jako Administratorowi danych stosownego oświadczenia:

 • drogą e-mailową pod adresem: info@centrumkorekty.pl lub
 • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem: dane osobowe.

15. Jak aktualizujesz politykę prywatności?

Co jakiś czas mogę aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzę istotne zmiany, powiadomię Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z moich usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizację niniejszej polityki prywatności.

Zachęcam Cię do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja została przyjęta i obowiązuje od 18 maja 2021 roku.

Copyright © 2023 Ewa Binda
Zaloguj się